Lasten en baten Kerk tussen de Dijken 2020

Gereformeerde kerk te Oude- en NieuweBildtdijk   
College van Kerkrentmeesters – Jaarrekening 2020 
  
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie   
 BegrotingRekeningRekening
  2020 2020 2019
Opbrengsten en Baten   
    
Opbrengsten onroerende zaken 3200 1959 4416
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 0 0
Opbrengsten levend geld 35100 35967 37792
Door te zenden collecten en giften 2200 6110 3753
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 0 0 
Totaal baten A 40500 44036 45961
    
Uitgaven en Kosten   
    
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 16300 9114 13634
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 24207 23692 25498
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1200 1181 1703
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1515 2242 2335
Salarissen en vergoedingen 470 550 671
Kosten beheer, administratie en archief 1920 3731 4293
Rentelasten/bankkosten 160 201 158
Diaconaal werk wereldwijd 400 700 
Afdrachten door te zenden collecten en giften 2200 6110 3753
Totaal lasten A 48372 47521 52045
    
Operationeel resultaat (A) -7872 -3485 -6084
    
Incidentele baten en lasten   
    
Incidentele baten  1 
Incidentele lasten 0  
Incidentele baten en lasten (B) 0 1 
    
Resultaat verslagjaar (A+B)-7872-3484 -6084
    
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen   
Onttrekkingen bestemmingsreserves   0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 700  700
Toevoegingen bestemmingsreserves  0 
Toevoegingen bestemmingsfondsen -700 -44 -1818
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 -44 -1118
    
Resultaat naar Algemene reserve (D)-78723528 -7202