Actueel verslag van de activiteiten van de Protestantse Gemeente Kerk tussen de Dijken

Kerkdienst verzorgt door de catechisanten.
Op zondag 9 december 2018 werd de dienst verzorgd door een groep catechisanten. Samen met de pastoraal werker hebben ze de dienst voorbereid. De bezoekers van de dienst werden met een spel actief betrokken bij de dienst. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Presentatie boek 100 jaar Kerk tussen de Dijken
Op zondag 2 december werd het jubileum jaar afgesloten. Na de dienst vond de feestelijke presentatie plaats van het boek “100 jaar Kerk tussen de Dijken”. Een lid van de eigen gemeente heeft het boek samengesteld en uitgebracht. Het is een prachtige uitgave geworden met een weergave van 100-jaar kerk aan de Oude- en Nieuwebildtdijk en Nij Altoenae.

Nieuwe ambtdragers
Op zondag 4 november zijn twee nieuwe diakenen in het ambt bevestigd.

Verbinding met jongeren
Met het rapport “op zoek naar verbinding met jongeren” van onze pastoraal werker gaan we in het winterseizoen aan de slag. We zoeken naar wegen waarbij jongeren en ouderen zich thuis voelen in de kerk.

Zendingszondag op 14 oktober 2018
Op zondag 14 oktober heeft de zendingscommissie een dienst ter ondersteuning van de kerk in Rwanda georganiseerd. Bij deze dienst was een predikant uit Kigala aanwezig. Omdat deze predikant alleen Frans sprak werd bij bijgestaan door een tolk uit Nederland. De actie van de jongeren heeft € 300,- opgebracht. Dit geld is aangeboden aan de predikant.

Autowassen door de jeugd.
Op zaterdag 13 oktober 2018 konden gemeenteleden en natuurlijk ook andere mensen hun auto laten wassen. De opbrengst was deze actie was voor de helft voor de kerk in Rwanda. De andere helft was voor de jeugdclub.

Jaarlijkse schoonmaakactie op 15 september 2018.
Op zaterdag stond de jaarlijkse schoonmaakactie op het programma. Met man en macht is het kerkgebouw weer spik en span gemaakt.

Wekelijkse kerkdiensten
Door de kerkenraad wordt iedere week een kerkdienst gehouden. De voorgangers wisselen iedere week omdat de kerk onvoldoende middelen heeft voor het aanstellen van een eigen predikant.
De Paasviering is altijd een bijzondere viering. De dienst wordt dan muzikaal begeleid door de Chr. Brassband “Blaast de Bazuin” uit Nij Altoenae. Vooral het lied “U zij de glorie opgestane Heer” werd prachtig uitgevoerd.
Op 25 maart was er een gezamenlijk School-Kerk-Gezinsdienst met de CBS de Noordster. Palmpasen viel dit jaar samen met de SKG dienst. Door de jeugd werden versierde palmstokken de kerk in gedragen.
Het 100 jarig jubileum is gevierd op 18 februari 2018. Bij deze dienst waren veel leden en oud leden aanwezig. In het middagprogramma speelden de eigen organisten een stuk op het fraaie kerkorgel. Daarnaast heeft de bekende organist Klaas Stok uit Deventer een mini orgelconcert
gegeven. De aanwezige belangstellenden waren erg enthousiast.
Zondag 2 april werd de dienst opgeluisterd met een optreden van het mannenkoor. Dit koor ontstond spontaan na een oproep van Majoor van der Werf. Het was een bijzonder geslaagde uitvoering.
Op zondag 15 juli was er in het kader van het jubileum jaar een open luchtdienst met muzikale begeleiding van het jeugd korps de Blaasbende. Het was die dag stralend weer. Na afloop was er voor iedereen koffie met koek.

Jeugdwerk
De jeugdclubs komen iedere 14 dagen bij elkaar. Naast de jeugd die lid is van de kerkelijke gemeente, komen ook jongeren die niet lid zijn van de gemeente naar deze bijeenkomsten. De jeugdclubs zetten zich o.a. in voor het werk van stichting Present. Zij voeren dan klussen uit die mensen zelf niet meer kunnen doen.

Catechisatie
Onze pastoraal werker verzorgt eens in de 14 dagen de catechisatie lessen voor de jongeren in de gemeente. Het onderwijs in de christelijke leer is een belangrijke taak voor de kerk. Het woord catechisatie komt uit het Grieks en betekent gewoon onderwijs.

Ondersteuning zendingswerk
De komende 4 jaar steunt de zendingscommissie het project “Samen sterk voor Rwanda”. Voor dit project wordt een gezin uit Nederland uitgezonden naar Rwanda. Ter ondersteuning wordt op zondag 29 april aandacht aan dit project besteed.

Verjaardagfonds
Via het verjaardagfonds wordt een kinderopvangtehuis in Calcutta, Indië gesteund. Gemeenteleden krijgen rond hun verjaardag een uitnodiging om een bijdrage aan het verjaardagfonds te geven. Ieder jaar wordt ongeveer € 700,- aan dit project gegeven.

Bijbelgespreksgroep
In het winterseizoen is er eens per maand een gesprekgroep. Gemeenteleden kunnen dan samen van gedachten wisselen over een gedeelte van de Bijbel. Dat zijn in het algemeen leerzame avonden.

Maatschappelijk verantwoord energieverbruik.
De kerk heeft via de lokale energie coöperatie een aantal zonnepanelen gekocht. Via deelname aan de coöperatie neemt de kerk voor een deel groene stroom af.

Actie Dorcas
Ieder jaar wordt tijdens de Dankstond meegedaan met de voedselactie van Dorcas. Gemeenteleden nemen dan voedselpakketten mee naar de kerk. De opbrengst wordt ter hand gesteld aan Dorcas.

Kerstviering met CBS de Noordster
Rond de kerstdagen wordt een kerstviering in samenwerking met de CBS voor de kinderen, ouders en grootouders gehouden. Deze viering wordt door veel inwoners van het dorp bezocht.

Kerst an 't Wechy
Voorafgaande aan de Kerstdagen organiseerde de werkgroep 100 jaar kerk aan de Oude- en Nieuwebildtdijk en Nij Altoenae het evenement Kerst an 't Wechy. Bezoekers konden hun wenskaarten in de kerstboom hangen, die speciaal voor dit doel was geplaatst. Een voorganger van het Leger de Heils verkondigde de kerstboodschap. De kaartjes in de boom zijn eigenlijk de wensen en de vragen die in de verbeelding van de mensen leven. We mogen uitdragen dat er altijd iemand is die hoort nl. onze Here Jezus die voor ons is geboren, die voor ons heeft geleden en uit de dood is opgestaan. Hij is onze pleitbezorger bij God.

Paasgroet voor de ouderen
Na de Paasviering kregen de bezoekers, die mee wilden werken een kaartje en een bloemetje uitgereikt. Op de kaartjes staan de namen van ouderen die namens de gemeente een paasgroet krijgen. Vaak wordt aan het bezorgen van het bloemetje ook een bezoekje aan de ouderen gekoppeld.
Broodmaaltijd in december In december wordt jaarlijks een broodmaaltijd voor de ouderen verzorgd. Deze bijeenkomsten worden erg goed bezocht en voorzien daarmee in de behoefte elkaar te ontmoeten en samen te eten. Het kerstverhaal is een vast onderdeel van deze avond.

Loading