Wat doet de kerkenraad?

De kerkenraad van Kerk tussen de Dijken bestaat uit 6 ouderlingen en 3 diakenen. De taken van de ouderlingen zijn verdeeld over 3 wijkouderlingen, jeugdouderling, scriba en de voorzitter. De kerkenraad is het overkoepelend orgaan van alle commissies binnen onze kerk. De kerkenraad heeft dan ook afgevaardigden binnen de verschillende commissies. De jeugdouderling neemt als vertegenwoordiger van de kerkenraad plaats in de oudercommissie/ jeugdraad, onderhoudt het contact met de jongeren en maakt wensen en behoeften bespreekbaar binnen de kerkenraad.

Onze gemeente is in 3 wijken verdeeld. De wijkouderlingen bezorgen de kerkenkrantjes, onderhouden contact met de gemeenteleden bij bijzonderheden en bezoeken ouderen en zieken.

De kerkenraad vergadert op de 1e woensdag van de maand. Hierin wordt de gang van zaken van de gemeente besproken en vindt besluitvorming plaats.

De raad vindt het belangrijk om een open en laagdrempelige kerkenraad zijn; aan de ene kant met geheimhouding van wat in vertrouwen tot haar komt en aan de andere kant met oog en oor voor de gemeente. In het kerkenkrantje wordt de gemeente op de hoogte gehouden van wat er besproken en besloten is in de kerkenraadsvergadering. Daarnaast is de kerkenraad uitnodigend naar haar leden voor input, deelnemen aan commissies en activiteiten en meehelpen in het reilen en zeilen hiervan. De kerkenraad geeft leiding aan een gemeente die draait op veel betrokken, enthousiaste vrijwilligers en waar iedereen welkom is.

Voor alle functies binnen de kerkenraad is een taakomschrijving. De taken van de gehele kerkenraad staan als volgt beschreven:

  • Het houden van ten minste 10 vergaderingen per jaar om uitvoering van beleid en taken van de commissies op elkaar af te stemmen.
  • Het verzorgen en uitgeven van een kerkblad in de gemeente.
  • Het vertegenwoordigen van de gemeente naar buiten.
  • Het vertegenwoordigen van de gemeente in hogere kerkelijke organen. 
  • Het vaststellen van de jaarrekeningen en het goedkeuren van de begrotingen van het college van rentmeesters en de diaconie.
  • Beleggen van reguliere en bijzondere gemeenteavonden. 
  • De `open` kerkenraad kenmerkt zich ook door in het beleid het besprokene tijdens de groothuisbezoeken en gemeenteavonden terug te koppelen: goede voorganger aanstellen, jeugd betrekken bij activiteiten, saamhorigheid vasthouden, een open gemeente zijn in de gemeenschap, om blijven zien naar elkaar, het geloof is de basis van je leven en daarvan mag je best getuigen.
  • Samenwerking nastreven met de overige Bildtkerken; vooral als het gaat om jeugddiensten en tienerdiensten.
  • Benaderen van mensen die met één been in de kerk staan en proberen deze doelgroep te betrekken bij kerkelijke activiteiten.

Loading