ANBI Diaconie Kerk tussen de Dijken

ANBI-transparantie gegevens van de diaconie van de kerkelijke gemeente van Oude- en Nieuwebildtdijk en Nij Altoenae, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

NaamDiaconie van de Protestantse gemeente van Oude- en Nieuwebildtdijk en Nij Altoenae
Telefoonnummer0518403200
RSIN/Fiscaal nummer0026.69.705
Kamer van Koophandel76428826
Websitewww.kerktussendedijken.nl
E-maildiaconie@kerktussendedijken.nl
AdresSchuringaweg 20
Postcode9072 AJ
PlaatsNij Altoenae

De Protestantse gemeente te Nij Altoenae is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Nij Altoenae.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de ANBI-format Diaconie versie 15-12-2014 1 goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.kerktussendedijken.nl vindt u het beleidsplan 2015-2020 van de diaconie van onze gemeente. Enkele punten uit het plan betreffende de diaconie staan hieronder vermeld.


4.3 Diaconie
Algemene taken van het college als geheel:
Aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten van onze gemeente en bij rouw- en trouwdiensten, die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden gehouden.
De dienst aan de Tafel van de Heer (voorbereiden, delen en opruimen). Het inzamelen van de gaven.  Diaconaal werk in eigen gemeente.
Diaconaat ten behoeve van de samenleving/regio en wereldwijd. Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor vergeten of veronachtzaamde mensen die in de knel geraakt zijn en ook voor toestanden in de maatschappij, die dit veroorzaken of nog verergeren. Een opdracht van de diakenen is te bevorderen dat mensen elkaars bondgenoot zijn vanuit barmhartigheid, voor de naaste in nood, in de gemeente, provinciaal, landelijk en mondiaal.

Huidige situatie:
 voorbereiden Heilig Avondmaal
 verzorgen broodmaaltijd rond de kerst voor ouderen en alleenstaanden
 bloemen zondag, uitdelen van bloemen aan ouderen en zieken
 meewerken aan de inzamelingsactie voor Dorcas
 meewerken aan de “kerstactie minima op het Bildt” ANBI-format Diaconie versie 15-12-2014 2
 meewerken met inzameling voor voedselbank in de regio
 geldwerving voor diaconale doelen in binnen- en buitenland, bij acute nood alswel voor continuering van bestaande projecten

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u op een afzonderlijke pagina aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

ANBI rapport

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De diaconie bezit geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en door de betaling, van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Loading